Δημόσιες Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί ένα στάδιο πριν από τη διακήρυξη των διαγωνισμών. Καθιστά γνωστές τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με βάση τις οποίες πρόκειται να διεξαχθούν διαγωνισμοί υψηλής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με σκοπό τη δημόσια συζήτησης και τη λήψη ενδεχόμενων παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

Α.Α. Θέμα Καταληκτική Ημ/νία Διαβούλευσης
1 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προσδιαγραφών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25/06/2018