Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ανακοινώσεις

16/07/2018 Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δύο κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκατάστασή τους σε γραφεία της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ (στο κτήριο επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16 Αθήνα), δαπάνης #1.100,00#ευρώ πλέον ΦΠΑ
11/07/2018 Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πέντε (5) σκληρών δίσκων και εγκατάσταση τριών (3) εξ’ αυτών, σε τρείς κεντρικούς servers που φιλοξενούνται στη Γεν. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο πρώην ΤΣΑΥ και στο...
12/06/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού #6.660,00#€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια υπηρεσιών αποστολής: Α) πακέτου 165.000 γραπτών μηνυμάτ...
29/05/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών (φίλμ περιτυλίγματος ,τσέρκι) για τις ανάγκες της κεντρικής αποθήκης του ΕΦΚΑ με τη διάδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ...
16/05/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ ...
28/03/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών γα την κάλυψη των επισκευαστικών αναγκών του συνεργείου τηλεφωνικών κέντρων και δικτύων data του Τμ. Συντήρησης σε διάφορα κτίρια του ΕΦΚΑ,προϋπολογισθείσας δαπάνη...
09/03/2018 Ανακοίνωση ματαίωσης και επανάληψης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
14/02/2018 Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο diesel κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης Αττικής, για το έτος 2018, με τη διαδικασία ...
04/12/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών (φιλμ περιτυλίγματος ,τσέρκι) για τις ανάγκες της κεντρικής αποθήκης του ΕΦΚΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον οικονομικό φορέα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ...
12/10/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «αναλωσίμων για εκτυπωτές των άμεσα υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ»,με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στον οικονομικό φορέα...
27/09/2017 Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ποσού #11.500,00# € πλέον ΦΠΑ για τη μεταφορά αρχείου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μαγνησίας (μεταφορά φακέλων αρχείωv, ...
06/09/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ποσού #12.096,77#€ πλέον ΦΠΑ για την Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης/επέκτασης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του κατασκευαστή και ανανέωση αδειών ...
04/08/2017 Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, για την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΦΚΑ και της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων ...
28/07/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ποσού #20.000,00#€ πλέον ΦΠΑ για : Α) τη μεταφορά του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Μήλου ποσού #8.500,00#€ και B) τη μεταφορά αρχείου του Περιφερει...
18/07/2017 Μετάθεσης της Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
17/07/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, για την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΦΚΑ και της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων...
05/07/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με συλλογή προσφορών), χρονικής διάρκειας πέντε μηνών, για το ακίνητο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Να...
16/06/2017 Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Αττικής για χρονικό διάστημα από 01/06/2017 έως 31/12/2017
14/06/2017 Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υλικών συσκευασίας που θα περιλαμβάνουν χαρτοκιβώτια και αυτοκόλλητες ταινίες δεμάτων», με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στον οικονομικό φορέα που θα υποβάλει την πλέ...
02/06/2017 Ανακοίνωση σχετικά με την: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ταινιών Λήψης Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup Tapes) των Κεντρικών Υποδομών του ΕΦΚΑ», για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ, μ...
31/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ταινιών Λήψης Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup Tapes) των Κεντρικών Υποδομών του ΕΦΚΑ», για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης ...
31/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Αττικής για χρονικό διάστημα από 01/06/2017 έως 31/12/2017, προϋπολογισμού δαπάνης ..
31/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "υλικών συσκευασίας που θα περιλαμβάνουν χαρτοκιβώτια και αυτοκόλλητες ταινίες δεμάτων", με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στον οικονομικό φορέα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα...
16/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ετήσια συνδρομή σε βάση Νομικών Πληροφοριών και τη χορήγηση συνολικά εκατό (100) κωδικών πρόσβασης άνευ χρονικού περιορισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον οικονομικό φορέα...
05/05/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φ...