Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Α.Α. Αρ. Φακέλου Τίτλος Ημ/νία Διενέργειας Προϋπολογισμός
Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
1 ΦΠΥ 58/17 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και αντικείμενο τη «Παροχή υπηρεσιών: Α) συμφωνημένου επιπέδου (SLA) υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (τ.ΟΠΣ-ΙΚΑ), των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παροχή συναφών έργων και Β) συντήρησης λογισμικού εφαρμογών του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (τ.ΟΠΣ-ΙΚΑ) και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση της παροχής υπηρεσιών: α) συμφωνημένου επιπέδου (SLA) υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (τ.ΟΠΣ-ΙΚΑ), των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παρο... 23/02/2018  3.294.000,00€ πλέον ΦΠΑ